Nowa firma - bony-skarbowe

Banki skarbowe

nowa-firma.com.pl


bony skarbowe są papierami wartościowymi wystawianymi na okaziciela. Koszt nominalny pojedynczego bonu skarbowego równa się wartości 10 000 złotych. Są one zbywane i nabywane przez Ministra ds. Finansów z dyskontem w drodze przetargów (jest to sposób zawarcia umowy) przeprowadzanych przez Narodowy bank Polski. Ta placówka finansowa prowadzi także Centralny Rejestr bonów Skarbowych, gdzie realizuje się rejestracji stanu oraz zmian stanu dysponowania bonami skarbowymi.

bony skarbowe notowane są na rachunkach bonów skarbowych oraz na kontach depozytowych bonów skarbowych. Bony skarbowe są wydawane na czas od siedmiu dni (jednego tygodnia) do pięćdziesięciu dwóch tygodni. Ich wartość nominalną określa tzw. list emisyjny. Najważniejsze są bony rozliczane co cztery miesiące, czyli kwartalnie bądź rocznie (13 tygodniowe i 52 tygodniowe).

Oferty w sprawie nabycia zakupu bonów skarbowych składają strony przetargu w imieniu własnym oraz na własny rachunek. W tychże ofertach podają oni wartości bonów skarbowych, które chcą zakupić, a także cenę ze starannością do jednego grosza, którą zdecydowani są zapłacić za każdorazowy bon skarbowy.

Przyjęte zostają oferty zakupu bonów skarbowych z ceną wyższą od najniższej określonej z góry ceny przetargowej. Oferty z ceną tożsamą z najniższą przyjętą ceną przetargową mogą być przyjęte w całości bądź częściowo.

Po każdorazowym przetargu Minister ds. Finansów podaje do informacji publicznej wiadomość o rezultacie przetargu zawierającą przede wszystkim wartość nominalną bonów, na które dostarczono ofertę zakupu, wielkość nominalną afiliowanych ofert, najniższą określoną cenę przetargową z precyzyjną dokładnością do 2 miejsc po przecinku.